Οι εγγραφές γίνονται από 15 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ.
 
Δικαιολογητικά για την εγγραφή:
1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ή ΛΥΚΕΙΟΥ  
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΗ  ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
4.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΚΗΔΕΜΟΝΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
5.  ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (για Αλλοδαπούς)
6.  4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ